Yewál sqwá:l
View Lesson →
Kwéleches
View Lesson →
Kwéleches 2
View Lesson →
Ta' sqwálewel
View Lesson →
Xwe'it te swayel
View Lesson →
Seswáyel
View Lesson →
Tel sewólwem lálem
View Lesson →
Ye th'ó:kws se'wíwes
View Lesson →
Kw'ókw'exwels Tewátes
View Lesson →
ewó:lom léts'e
View Lesson →
S'íwes 1: Kwéleches
View Lesson →
S'íwes 2: Skw'elxám
View Lesson →
S'íwes 3: Álthel 1
View Lesson →
ste'ómex
View Lesson →
S'íwes 4: Ste'ómex 1
View Lesson →
S'íwes 5: Schákwel 1
View Lesson →
S'íwes 6: Ts'elhxwélmexw 1
S'íwes 7: Ts'elhxélmexw 2
View Lesson →
S'íwes 8: Schákwel
View Lesson →
S'íwes 9: Shxwlí 1
View Lesson →
S'íwes 10: Ómex
View Lesson →
S'iwes 11: S'álhtel 2
View Lesson →
S'iwes 12: Kwix̲mel 1
View Lesson →
S'íwes 13: Shxwlí
View Lesson →
S'íwes 14: Skwúláwt/ Syó:ysáwtxw
View Lesson →
S'íwes 15: Sqoqó
View Lesson →
S'íwes 16: Selxwíws
View Lesson →
S'íwes 17: Shxwéyelh qas te sq'óleq'ey
View Lesson →
S'íwes 18: Shxweláli líte séti
View Lesson →
S'íwes 19: Smestiyexw Stetómex 2
View Lesson →
S'íwes 20: Seswayel
View Lesson →
S'íwes 21: Á'lhtel (líte letám)
View Lesson →
S'íwes 22: Sméyeth 1
View Lesson →
S'íwes 23: Sméyeth 2
View Lesson →
S'íwes 24: Swáyel
View Lesson →
S'íwes 25
View Lesson →
S'íwes 26: Alétse?
View Lesson →
S'íwes 27: X̲ta 3
View Lesson →
S'íwes 28: Ts'elhxwélmexw 3
View Lesson →
S'íwes 29: Á:wkw' 1
View Lesson →
S'íwes 30: Á:wkw' 2
View Lesson →
S'íwes 31: Selchí:m 2?
View Lesson →
S'íwes 32: Lí te Shxwimá:le
View Lesson →
S'íwes 33: Á:lhtel 3
View Lesson →
S'íwes 34: X̲tá 4
View Lesson →
S'íwes 35: Selchí:m? 3
View Lesson →
S'íwes 36: Sméyeth 3
View Lesson →
S'íwes 37: Mestíyexw
View Lesson →
S'íwes 38: Sts'ísem
View Lesson →
S'íwes 39: Selchí:m?
View Lesson →
S'íwes 40: Syóys
View Lesson →
S'íwes 41: Shxwli 3
View Lesson →
S'íwes 42: X̲tá 5
View Lesson →
S'íwes 43: Lá:lem 1
View Lesson →
S'íwes 44: Lá:lem 2
View Lesson →
S'íwes 45: Syóys lite lálem
View Lesson →

S'íwes 6:  Ts'elhxwélmexw 1
Listen to the elder Sulisulwut

S'íwes 6: Ts'elhxwélmexw 1

Audio Halq'eméylem English
tá:l mother
sqá:q younger brother or sister, yonger sibling
sétl'atel older-brother, older sister, older sibling
mál father
álex sibling

Audio Halq'eméylem English
Tsel t'x̲ém qas te lhséq máqa. I'm six and a half years old.
Kw'í:l má:qa thútl'o? How old is she?
Tewát te skwíxs tha' ta:l? What is your mother's name?
Tewát te skwíxs ta' ma:l? What is your father's name?
____ te skwixs thel ta:l. My mother's name is____.
____ te skwixs tel ma:l. My father's name is___.
Kw'il máqe ta'/tha' ____? How old is your___?
T'x̲émelsxá qas te teqa:tse máqe thel ta:l. My mother is 68.

Name Description File
Printable Vocabulary Flash Cards Printable flash cards for the vocabulary in this unit Preview Download
Vocabulary Anki deck Vocabulary anki deck Download
Printable Phrases Flash Cards Printable flash cards for the phrases in this unit Preview Download

What is the meaning of?