Yewál sqwá:l
View Lesson →
Kwéleches
View Lesson →
Kwéleches 2
View Lesson →
Ta' sqwálewel
View Lesson →
Xwe'it te swayel
View Lesson →
Seswáyel
View Lesson →
Tel sewólwem lálem
View Lesson →
Ye th'ó:kws se'wíwes
View Lesson →
Kw'ókw'exwels Tewátes
View Lesson →
ewó:lom léts'e
Play UNO
S'íwes 1: Kwéleches
View Lesson →
S'íwes 2: Skw'elxám
View Lesson →
S'íwes 3: Álthel 1
View Lesson →
ste'ómex
View Lesson →
S'íwes 4: Ste'ómex 1
View Lesson →
S'íwes 5: Schákwel 1
View Lesson →
S'íwes 6: Ts'elhxwélmexw 1
View Lesson →
S'íwes 7: Ts'elhxélmexw 2
View Lesson →
S'íwes 8: Schákwel
View Lesson →
S'íwes 9: Shxwlí 1
View Lesson →
S'íwes 10: Ómex
View Lesson →
S'iwes 11: S'álhtel 2
View Lesson →
S'iwes 12: Kwix̲mel 1
View Lesson →
S'íwes 13: Shxwlí
View Lesson →
S'íwes 14: Skwúláwt/ Syó:ysáwtxw
View Lesson →
S'íwes 15: Sqoqó
View Lesson →
S'íwes 16: Selxwíws
View Lesson →
S'íwes 17: Shxwéyelh qas te sq'óleq'ey
View Lesson →
S'íwes 18: Shxweláli líte séti
View Lesson →
S'íwes 19: Smestiyexw Stetómex 2
View Lesson →
S'íwes 20: Seswayel
View Lesson →
S'íwes 21: Á'lhtel (líte letám)
View Lesson →
S'íwes 22: Sméyeth 1
View Lesson →
S'íwes 23: Sméyeth 2
View Lesson →
S'íwes 24: Swáyel
View Lesson →
S'íwes 25
View Lesson →
S'íwes 26: Alétse?
View Lesson →
S'íwes 27: X̲ta 3
View Lesson →
S'íwes 28: Ts'elhxwélmexw 3
View Lesson →
S'íwes 29: Á:wkw' 1
View Lesson →
S'íwes 30: Á:wkw' 2
View Lesson →
S'íwes 31: Selchí:m 2?
View Lesson →
S'íwes 32: Lí te Shxwimá:le
View Lesson →
S'íwes 33: Á:lhtel 3
View Lesson →
S'íwes 34: X̲tá 4
View Lesson →
S'íwes 35: Selchí:m? 3
View Lesson →
S'íwes 36: Sméyeth 3
View Lesson →
S'íwes 37: Mestíyexw
View Lesson →
S'íwes 38: Sts'ísem
View Lesson →
S'íwes 39: Selchí:m?
View Lesson →
S'íwes 40: Syóys
View Lesson →
S'íwes 41: Shxwli 3
View Lesson →
S'íwes 42: X̲tá 5
View Lesson →
S'íwes 43: Lá:lem 1
View Lesson →
S'íwes 44: Lá:lem 2
View Lesson →
S'íwes 45: Syóys lite lálem
View Lesson →

Play UNO in Halq'eméylem

Play UNO in Halq'eméylem

Audio Halq'eméylem English
teqá:tsa eight
kwíkwex wild
tskwí:m red
tsqwá:y green, yellow
tsméth' blue
lets'ló:ts'tel lots of different colours
léts'e one
isá:le two
lhí:xw three
x̲e'ó:thel four
lheq'á:tses five
t'x̲ém six
th'ó:kws seven
tú:xw nine
ópel ten
ewéta nothing
x̲élts't to twist it, to turn it
sqwóqwiyel yellow, (also: tanned, yellowish)

Audio Halq'eméylem English
tl'xwéleqtsel I won/I win
tl'xwéleq chexw you won/ you win
kwú:t isá:le take two, draw two
x̲eyp xwiq skip (miss the turn)

Name Description File
UNO handout Handout for easy printing Preview Download
Printable Vocabulary Flash Cards Printable flash cards for the vocabulary in this unit Preview Download
Vocabulary Anki deck Vocabulary anki deck Download
Printable Phrases Flash Cards Printable flash cards for the phrases in this unit Preview Download

What is the meaning of?