Swíwel Wiyótha
View Song →
Kw'ókw'íy, Kw'ókw'íy
View Song →
Qex̲ te sth'oqwi
Lots of fish
Ts'íthóme St'ílem
View Song →
Te qálq
View Song →
T'ílem the Tseloyóthelwet
View Song →
Stó:lō Shxweli Wíyotha
View Song →
Éy St'elmexw St'elt'ílém
View Song →
Ey te stáx̲welh
View Song →
St'ílém
View Song →
Klésemes st'elt'ílem
View Song →
Klesmés st'elt'ílem (2023)
View Song →
seswáyel st'ílem
View Song →
th'ále st'ílem
View Song →

Qex̲ te sth'oqwi

Qex̲ te sth'oqwi

Qex̲ te sth'oqwi
Lots of fish
Ōley hi o ley hi Ōley hi o ley hi
Ōley hi o ley hi Ōley hi o ley hi
Ō ō ley hi oley hi Ō ō ley hi ōley hi
Ō ō ley hi oley hi Ō ō ley hi ōley hi
Ō ō ō ley hi Ō ō ō ley hi
Ō ō ō ley hi Ō ō ō ley hi
Ō ley hi ōley hi Ō ley hi ō ley hi
Ō ley hi ōley hi Ō ley hi ō ley hi
Ō qéx̲ cha the ta sth'óqwi
Oh there will be lots of fish
qex̲ cha thá te sth'óqwi
there will be lots of fish

Name Description File